slovensky | русский | Deutsch | English  

Verejné obstarávanie

V súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme zadávanie zákaziek, ak ich predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur.

Lesná protipožiarna cesta č.6 v lokalite Dolný Lieskov, dátum: 30.01.2014

Obnova lesných porastov, dátum: 30.01.2014

Ochrana mladých lesných porastov proti zveri, dátum: 30.01.2014

Publicita projektov

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 1.marca 2016

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Opatrenie č: 4 Investície do hmotného majetku – časť A
Podopatrenie: 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Číslo výzvy: 6/PRV/2015
Kód projektu: 041TN060026
Názov projektu: Zabezpečenie kvalitnej krmovinovej základne pre Biely potok, a.s.
Miesto realizácie: SR, Považská Bystrica, Dolný Lieskov


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 15.marca 2016

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Opatrenie č: 4 Investície do hmotného majetku – časť B Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám nergetickej spotreby
Podopatrenie: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Číslo výzvy: 8/PRV/2015
Kód projektu: 042TN080059
Názov projektu: Obstaranie technológií na rozrábku a spracovanie mäsa. Obstaranie chladiacej technológie pre výrobu
Miesto realizácie: SR, Považská Bystrica, Dolný Lieskov