Prepravný poriadok

Verejné obstarávanie

V súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme zadávanie zákaziek, ak ich predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur.

Lesná protipožiarna cesta č.6 v lokalite Dolný Lieskov, dátum: 30.01.2014

Obnova lesných porastov, dátum: 30.01.2014

Ochrana mladých lesných porastov proti zveri, dátum: 30.01.2014

Publicita projektov

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 1.marca 2016

Program:

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom:

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č:

4 Investície do hmotného majetku – časť A
Podopatrenie:
4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Číslo výzvy:

6/PRV/2015

Kód projektu:
041TN060026
Miesto realizácie:
SR, Považská Bystrica, Dolný Lieskov
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 15.marca 2016
Program:
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Spolufinancovaný fondom:
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Opatrenie č:
4 Investície do hmotného majetku – časť B Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám nergetickej spotreby
Podopatrenie:
4.2 Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Číslo výzvy:
8/PRV/2015
Kód projektu:
042TN080059
Miesto realizácie:
SR, Považská Bystrica, Dolný Lieskov
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 17.12.2014
Program:
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Spolufinancovaný fondom:
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Opatrenie č:
1.2. Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva
Číslo výzvy:
34/PRV/2014
Kód projektu:
124TN1402580
Názov projektu:
Prestavba a pristavba obchodu, zriadenie rozrábkárne masa
Miesto realizácie:
SR, Považská Bystrica, Dolný Lieskov