Účel a cieľ

Biely potok a.s. sa zaoberá Intenzívnym chovom jelenej zveri pôvodného karpatského poddruhu /Cervus elaphus montanus/ pochádzajúcej z najkvalitnejších prirodzených lokalít za účelom zlepšovania a zachovania genofondu tohto druhu zveri.

Základné stádo jelenej zveri je tvorené hlavným chovným jeleňom pôvodom z karpatskej oblasti v Rumunsku a jelenicami pôvodom z Maďarska. Tento kvalitný genetický základ spolu so špičkovou starostlivosťou či už po stránke výživovej alebo veterinárnej, dáva predpoklad produkcie mimoriadne kvalitných jedincov pôvodného karpatského poddruhu jeleňa lesného. Dôkazom toho sú mladé jelene narodené už vo zvernici Biely potok, ktorých parožie už v 1. roku dosahuje nadpriemerné hodnoty. Nositeľom kvalitných génov sú aj mladé jelenice pochádzajúce už z našej obory. Nevyhnutnou podmienkou kvalitného chovu je dôsledná evidencia všetkej zveri vedená na evidenčných kartách, ktorá nám umožňuje poznať pôvod každého jedného kusu chovanej zveri a toto využívať pri ďalšom plánovaní chovu karpatských jeleňov.

Jelenia zver je chovaná samostatne vo vytvorených oddeleniach rozdelená podľa veku a pohlavia.

V základnej (tzv. chovnej) obore je chovaný hlavný jeleň a približne 30-40 dospelých jeleníc. Týmto je zabezpečené krytie len od najkvalitnejšieho jeleňa a ochránená je jeho prípadná vyčerpanosť majúca následky v kvalite jeho parožia alebo potomstva.

V generačnej zvernici I. sú chované mladé jelene, ktoré sú ako teliatka na konci roku odstavené od matiek a ich izoláciou je zabezpečené potrebné kŕmenie a výživa zameraná na rast kostry a telesnej schránky.

V generačnej zvernici II. sú chované jelene od 3. roku života. U týchto sú výživa a kŕmenie zamerané na rast parožia, keďže kostra a telo sú už dostatočne vyvinuté a ich rast je ukončený.

Veľká poľovná obora – do tejto obory sú vypúšťané jedince vybrané na poľovnícke účely.