Lokalita

Zvernica Biely potok sa nachádza v Trenčianskom kraji v okrese Považská Bystrica v katastrálnom území obcí Tŕstie a Pružina v nadmorskej výške cca 400 m. Podľa poľovníckej rajonizácie patrí do poľovnej oblasti pre chov jelenej zveri J III Strážovské vrchy, podoblasť Strážov. Celková výmera zvernice je 246 ha, z čoho lesné porasty zaberajú 204 ha /83 %/ a poľnohospodársky pôdny fond /Iúky a pasienky/ 42 ha /17 %/.

V lesných porastoch tvorí zastúpenie listnáčov 57 % a ihličnanov 43 %. Dominantnou drevinou je s 57 % buk, po ňom borovica /30 %/ a smrek 13 %. Klimaticky sa nachádza v mierne teplej oblasti. Geologickým podložím sú triasové dolomity a vápence s hojnou prímesou bridlíc patriace do chočského príkrovu.

Z poľovníckeho hľadiska ide o mimoriadne atraktívnu lokalitu s miestami takmer nedostupným terénom a skalnými roklinami.