Profil firmy

Spoločnosť Biely potok, a.s. Považská Bystrica sa vo svojej činnosti zameriava na intenzívny chov raticovej zveri s veľmi hodnotným genofondom a vysokou trofejovou hodnotou na poľovnícke a chovateľské účely. Zámerom je tiež osviežovanie krvi v iných lokalitách v zmysle poľovníckej rajonizácie Slovenska.

Predmetom činnosti je aj spravovanie lesných pozemkov vo vlastníctve spoločnosti pri dodržiavaní zásad obhospodarovania lesov.